Normativa.

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2007, por la cual se fijan los criterios para la elaboración de plantilla de IES, para el curso 2007-2008 y la supresión o transformacion de los actuales puestos de trabajo. Criterios para confección de Plantillas.

EDU/1435/2007 de 11 de maig. Instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres públics secundaris i de formació de persones adultes, i sobre els desplaçaments . Instruciones para adjudicacion de destinos.

Instruccions curs 2005-2006.

Ordenació de la ESO. (DECRET 75/1992 de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya)
Ordenació del Batxillerat. (DECRET 82/1996, de 5 de març, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat)

Currículum ESO. (DECRET 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria)
Crèdits variables. (DECRET 75/1996, de 5 de març, pel qual s'estableix l'ordenació dels crèdits variables de l'educació secundària obligatòria)
Currículum de ESO i crèdits variables. (DECRET 179/2002. Modifica el Decret 75/1992, el Decret 96/1992 i el Decret 75/1996)
Modificació de l'ordenació i Currículum de l'ESO i del Batxillerat. (DECRET 127/2001, de 15 de maig, pel qual es modifiquen determinats aspectes de l'ordenació curricular de l'educació secundària obligatòria, del batxillerat i del batxillerat nocturn. )

Avaluació de la ESO. (ORDRE de 3 de juny de 1996, per la qual es desplega l'organització i avaluació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria)
Organització i Avaluació del Batxillerat. (ORDRE de 31 de juliol de 1998, de desplegament de l'organització i l'avaluació dels ensenyaments de batxillerat.)
Qualificació del Batxillerat. (RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 1999, per la qual es fa pública la Resolució sobre instruccions per al càlcul de la qualificació final de batxillerat i de la nota d'expedient dels alumnes de batxillerat LOGSE)

Elecció director/a i càrrecs. (DECRET 314/2004, Regula la constitució del consell escolar, la selecció del director o la directora i el nomenament i cessament del organs de govern del centres docents publics, estableix al l’article 11 que el departament d'educació convoca periodiocament el concurs de mèrits per la designació dels director del centres docents en que hagi quedat vacant aquet càrrec.)